Lp Trình Viên at T Hp Công Ngh Giáo Dc Topica

Company

Job Title

Location

Tags

Time

T Hp Công Ngh Giáo Dc Topica

Lp Trình Viên

Ho Chi Minh City,
mysql
javascript
dev
16d

Description

Vn hành:
- Phát trin sn phm/module mi.
- Chu trách nhim cht lng code và sn phm.
- Tuân th quy trình phát trin phn mm theo Agile, Scrum.
- Thc hin code y các giai on build product (full lifecycle).

Phát trin:
- Trc tip phát trin h thng phn mm ln: Ghi nhn realtime dòng tin thu Topica Global, phát hin gian ln giao dch, phân tích d liu ln...cho hn 1,000,000 paid user.
- Full Intergrate vi 5 sn phm thuc 6 quc gia (Vietnam, Thailand, Indo, Phillippine, Singapore, US) và h thng ERP.
- Nghiên cu và áp dng công ngh trending nh AI/IOT/BlockChange vào t ng hoá thu tin KH và xác thc thanh toán thông minh.

Quyn li
- c ào to, hng dn trc tip t các chuyên gia t các sn phm công ngh nh Edumall, Topica Native,...
- c quyn la chn s dng các công ngh Java, .NET, PHP, Ruby, Python... và các công ngh trending (AI, Bigdata, ML, IOT, Blockchain...)
- c ánh giá liên tc, 6 tháng 1 ln tng level và thng nng sut, thng nóng.
- Môi trng làm vic ch ng thi gian, không gò bó, c àm phán deadline vi KH.
- Có c hi onsite nc ngoài.

Company Profile

Website
Employees
N/A

Job Details

Salary
N/A