Blockchain Engineer (Golang, Javascript, Nodejs, HTML) at Công Ty Công Ngh Thông Tin Vnpt- Chi Nhánh Tp oàn Bu Chính Vin Thông Vit Nam

Company

Job Title

Location

Tags

Time

Công Ty Công Ngh Thông Tin Vnpt- Chi Nhánh Tp oàn Bu Chính Vin Thông Vit Nam

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, Nodejs, HTML)

Hanoi,
nodejs
javascript
html
dev
16d

Description

- Xây dng, phát trin Core và các sn phm Blockchain trên nn tng Hyperledger/Etherium
- Liên tc cp nht, update sn phm m bo tính n nh, an toàn ca th thng

Company Profile

Website
Employees
N/A

Job Details

Salary
N/A