Fresher ERP Developer at Novobi JSC

Company

Job Title

Location

Tags

Time

Novobi JSC

Fresher ERP Developer

Ho Chi Minh City,
python
c
java
dev
16d

Description

Tham gia phân tích, thit k, xây dng, trin khai phn mm qun tr doanh nghip và qun lý bán hàng/sn xut (MVC web application trên nn tng Odoo ERP) cho khách hàng M và Canada;
Có th tham gia nghiên cu, phát trin phn mm data science và các gii pháp ng dng công ngh mi (IoT, Blockchain) cho lnh vc kinh doanh/sn xut;
Có th tham gia d án phát trin phn mm qun lý và ti u tài nguyên cloud; Làm vic vi cloud infrastructure (AWS).

Company Profile

Website
Employees
N/A

Job Details

Salary
N/A